Waterman, Jetty

Hansje ?, Judith Oppenheimer, Suzie ?, Tante “Schappie” Shapiro (leidster),achter haar de kokkin, Ellie A’bbas, Sonja van der Stam en Jetty Waterman.

Vlnr.: Suzie, de kokkin, Tante “Schappie”, Ellie, Sonja, Jetty, Judith en Hansje

Tante “Schappie”, Sonja, Judith, de kokkin, Hansje, Jetty, Ellie en Suzie.

Ellie, Tante “Schappie” en Suzie